Ni chaniateir archebu dim ond ar ôl cytuno ar y telerau canlynol…

The check-in time is any time after 5.00 pm on the start day of the letting period. The check-out time is any time before 10.00 am on the end day of the letting period.

Rhaid talu ymlaen llaw fel sy'n ofynnol gan y perchennog, fel rheol ni fyddai hyn ddim hwyrach na deufis cyn dechrau'r gwyliau.

Uchafswm deiliadaeth yw 18 o bobl

Mae blaendal daliad o 30% yn daladwy i sicrhau archeb (gweler ‘The Deposit’ isod)

Arhosiad lleiaf 3 noson (gwyliau penwythnos); uchafswm aros 28 noson

Rhaid i'r gwestai archebu fod yn 18 oed neu'n hŷn a bod â gallu cyfreithiol i ymrwymo i gytundebau sy'n gyfreithiol rwymol

Mae rheolau covid-19 Llywodraeth Cymru yn berthnasol i'r rhestriad hwn ac mae gwesteion yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rhain. Mae'r rheolau yn cael eu diweddaru'n rheolaidd a gellir dod o hyd i fanylion pellach yma.

Yr Eiddo

Mae'r “Eiddo” (Cae'r Blaidd Country House) yn cynnwys:

 • y dodrefn, y gosodiadau a'r ffitiadau a bennir yn y rhestr eiddo;
 • defnyddio unrhyw hawliau mynediad, llwybr, dreif, gardd, Arctig Lodge, unrhyw rannau cyffredin ac unrhyw bethau eraill sy'n rhesymol angenrheidiol i fwynhau'r eiddo ac y gall y perchennog eu rhoi.

Y Blaendal

 • Bydd y gwestai yn talu Blaendal daliad o 30% o'r swm rhent i'r perchennog cyn cadarnhau archeb.
 • Pe bai'r gwyliau'n cael ei ganslo, mae dychwelyd y Blaendal yn ddarostyngedig i delerau'r polisi canslo isod.

Taliad Balans

 • Unwaith y bydd y perchennog yn cymeradwyo archeb, mae'r gwestai yn gyfrifol am gost lawn y gwyliau. Telir y balans ar ôl adneuo (‘y Balans’) heb fod yn hwyrach na 2 fis calendr cyn y disgwylir i’r gwyliau ddechrau.
 • Mae'r perchennog yn cadw'r hawl i ail-osod unrhyw wyliau lle mae unrhyw arian sy'n ddyledus yn fwy na 7 diwrnod mewn ôl-ddyledion ac yna bydd unrhyw arian a delir gan y gwestai yn ychwanegol at y Blaendal yn cael ei ad-dalu. Bydd y perchennog yn ceisio ail-osod yr Eiddo am y cyfnod a archebwyd ond, os na all wneud hynny, bydd y gwestai yn parhau i fod yn atebol am y Balans sy'n ddyledus o gost y gwyliau, ac ni fydd y Blaendal yn cael ei ad-dalu.

Polisi Canslo Covid-19

Rhoddir ad-daliad llawn o'r holl arian a dalwyd os bydd canslo yn digwydd cyn pen 24 awr ar ôl cadarnhau'r archeb.

Yn dilyn diwedd y cyfnod ailfeddwl 24 awr, pe bai'n cael ei ganslo, mae'n bosibl y bydd gwesteion yn cael ad-daliad rhannol sy'n dibynnu ar pryd y rhoddir rhybudd o ganslo i'r perchennog cyn dyddiad dechrau'r gwyliau. Cyfrifir yr ad-daliad fel a ganlyn:

 • 21 diwrnod neu lai o rybudd - Dim ad-daliad yn ddyledus
 • 22-35 diwrnod o rybudd - 10% o gyfanswm y rhent
 • 36-49 diwrnod o rybudd - 20% o gyfanswm y rhent
 • 50 diwrnod-2 fis calendr - 40% o gyfanswm y rhent
 • Mwy na 2 fis calendr o rybudd - hepgorir atebolrwydd y gwestai am y Balans neu ad-delir y Balans os talwyd hwn o'r blaen.

Ym mhob un o'r achosion uchod ni fydd y Blaendal yn cael ei ad-dalu, oni bai bod y perchennog yn gallu ail-osod y gwyliau. Bydd y perchennog yn ceisio ail-osod yr Eiddo am y cyfnod a archebwyd ond ni ellir gwarantu hyn. Cynghorir gwesteion i gymryd yswiriant gwyliau i amddiffyn rhag angen heb ei gynllunio i ganslo.

Os oes angen ad-daliad bydd yn cael ei dalu cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl ei ganslo.

Gall y perchennog ganslo'r archeb ac ad-dalu'r holl symiau a dalwyd eisoes gan y gwestai:

 • daw'r perchennog yn ymwybodol o unrhyw fater iechyd a diogelwch neu fater sy'n gysylltiedig ag ansawdd gyda'r Eiddo neu'r ardal gyfagos (er enghraifft halogiad i gyflenwad dŵr Property);
 • mae amgylchiadau neu ddigwyddiadau sy'n cyfiawnhau canslo yn codi y tu allan i reolaeth resymol y perchennog.

Addewidion gwesteion

Yn y paragraff hwn, mae addewid gan y gwestai i beidio â gwneud rhywbeth hefyd yn awgrymu na fydd y gwestai yn caniatáu i unrhyw un arall wneud yr un peth. Mae'r gwestai nawr yn addo y bydd ef / hi:

 • cadw tu mewn yr Eiddo mewn cyflwr glân a da;
 • glanhau a chadw'n rhydd rhag rhwystrau a rhwystrau pob baddonau, sinciau, toiledau, sestonau, draeniau, cwteri, pibellau, simneiau ac ati;
 • peidio â chael gwared â “cadachau gwlyb”, cewynnau tafladwy neu eitemau hylendid personol eraill i lawr y toiled;
 • cadwch y carpedi, y llenni a'r holl eitemau eraill yn y rhestr eiddo yn lân;
 • cadw tu mewn pob ffenestr yn lân a newid unrhyw rai sy'n torri am unrhyw reswm;
 • talu am unrhyw atgyweiriadau angenrheidiol neu nwyddau newydd a ddifrodwyd yn ystod y cyfnod gosod (ac eithrio traul teg);
 • defnyddio'r Eiddo yn unig fel cartref gwyliau i ddim mwy o bobl na'r uchafswm deiliadaeth a nodwyd uchod ac ni fydd yn gweithredu busnes yn yr eiddo nac yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas amhriodol, anfoesol neu anghyfreithlon;
 • peidio ag aseinio, isosod, cyhuddo na rhan â neu rannu meddiant neu feddiannaeth yr holl Eiddo neu ran ohono;
 • peidio ag achosi niwsans nac annifyrrwch i'r perchennog, gwestai arall nac unrhyw gymydog;
 • peidio â newid na symud unrhyw un o ddodrefn, gosodiadau a ffitiadau neu eitemau'r perchennog ar y rhestr eiddo;
 • peidio â newid na gosod unrhyw gloeon ar unrhyw ddrysau neu ffenestri na gwneud allweddi ychwanegol ar gyfer unrhyw lociau heb gydsyniad ysgrifenedig y perchennog ymlaen llaw;
 • peidio â chadw na chaniatáu anifeiliaid anwes o unrhyw fath ar yr Eiddo heb gydsyniad ysgrifenedig y perchennog ymlaen llaw.
 • rhoi gwybod i'r perchennog am unrhyw adfeiliad neu ddiffyg mewn perthynas â'r Eiddo neu'r gosodiadau a'r ffitiadau a rhoi gwybod am unrhyw fethiant mewn offer mecanyddol neu drydanol;
 • caniatáu i'r perchennog, ei asiant neu gontractwyr gael mynediad i'r Eiddo ar oriau rhesymol yn ystod y dydd, neu wneud atgyweiriadau brys neu annisgwyl neu waith arall i'r Eiddo neu wneud gwaith cynnal a chadw ar yr offer. Fel rheol bydd y perchennog yn rhoi o leiaf 24 awr o rybudd ond bydd y gwestai yn rhoi mynediad ar unwaith mewn argyfwng;
 • pryd bynnag y bydd yr Eiddo yn cael ei adael heb oruchwyliaeth, bydd y gwestai yn cau pob clo i'r holl ddrysau a ffenestri, er mwyn atal mynediad heb awdurdod i'r Eiddo.

Yswiriant

 • Bydd y perchennog yn cynnal pa bynnag yswiriannau y mae'n dymuno yn erbyn unrhyw risg sy'n ymwneud â'r Eiddo. Ni fydd yn yswirio unrhyw beth sy'n eiddo i'r gwestai.
 • Ni fydd y gwestai yn gwneud, nac yn caniatáu i unrhyw un arall wneud, unrhyw beth a allai effeithio'n andwyol ar yswiriant perchennog yr Eiddo.
 • Os bydd y gwestai yn gwneud unrhyw beth sy'n rhagfarnu yswiriant y perchennog, bydd ef / hi yn atebol i'r perchennog am unrhyw golled sy'n deillio o hynny.

Ymadawiad gwesteion

Ar ddiwedd y denantiaeth bydd y gwestai:

 • dychwelyd holl allweddi'r Eiddo yn syth i'r Perchennog neu gydymffurfio â threfniadau o'r fath ar gyfer dychwelyd yr allweddi fel y mae'r Perchennog yn eu hawgrymu'n rhesymol cyn dechrau'r denantiaeth;
 • cael gwared ar yr holl effeithiau personol a sbwriel a gadael yr eiddo a gosodiadau a ffitiadau'r Perchennog yn yr un cyflwr glân a chyflwr atgyweirio ag ar ddechrau'r denantiaeth, eithrir traul teg. Rhoddir cyfarwyddiadau ar waredu sbwriel ar ôl archebu.

Gwiriad rhestr eiddo

 • Ar ddiwedd y Denantiaeth bydd y perchennog yn gwirio'r ystafell stoc fesul ystafell. Bydd lluniau yn tystio i unrhyw ddifrod.
 • Os nad yw'r perchennog yn fodlon ar gyflwr ystafell neu unrhyw beth ynddo, gall y Perchennog geisio adennill y gost o wneud iawn am y difrod gan y gwestai. Rhaid i'r Perchennog ddarparu dadansoddiad ysgrifenedig o'r difrod a'r swm a hawlir o fewn 1 mis calendr o ddiwedd y cyfnod rhentu.
 • Os na fydd y gwestai yn cytuno i'r swm a hawlir, bydd y perchennog yn cael dyfynbris ysgrifenedig ar gyfer cost cywiro gan gontractwr.
 • Yna gall y perchennog dderbyn y dyfynbris a thalu am y gwaith. Yna mae'n rhaid iddo / iddi ddarparu copïau o'r dyfynbris a'r anfoneb ddilynol i'r gwestai.

Cymraeg