Traeth Portmeirion (tua 9.5 milltir i ffwrdd)

Ar lanw isel mae ehangder o dywod yn ymestyn i aber Afon Dwyryd, islaw pentref Portmeirion.

Traeth Carreg Wen

Porthmadog LL49 9UF (approx. 12 miles away)

Traeth bach hardd ym Mae Tremadog yn edrych dros aberoedd Afon Dwyryd ac Afon Glaslyn. Mae ceryntau cryf a dim achubwr bywyd felly ni argymhellir nofio. Mae'r traeth yn boblogaidd gyda cherddwyr a gwylwyr adar. Caniateir cŵn trwy'r flwyddyn. Mae cyfleusterau a pharcio yn Borth y Gest gerllaw.

Traeth Morfa Bychan (Traeth y Graig Ddu)

Porthmadog LL49 9YB (approx. 13 miles away)

Traeth tywodlyd, tua. 2 filltir o hyd, gydag ardaloedd creigiog: pyllau creigiau a cheudyllau. Mae mynediad uniongyrchol i gerbydau i'r traeth trwy lithrfa ac ardaloedd ymolchi a lansio cychod dynodedig. Nid oes achubwr bywyd. Caniateir cŵn ar adrannau rhai trwy gydol y flwyddyn. Mae gan bentref Morfa Bychan gerllaw siopau a lleoedd i fwyta.

Traeth Harlech

Harlech LL46 2UG (approx. 14 miles away)

www.visitsnowdonia.info

4 milltir o draeth tywodlyd, yn boblogaidd ar gyfer cerdded, cribo traeth, syrffio barcud ac ymolchi (er nad oes achubwr bywyd). Gellir cyrraedd y traeth ar daith gerdded 10 munud o'r maes parcio o dan y castell. Mae Gwarchodfa Natur Morfa Harlech ar ochr ogleddol y traeth ac mae pentir Mochras (Ynys Shell) ar yr ochr ddeheuol. Gwelwyd crwbanod cefn lledr ar y môr yn achlysurol.

Traeth Llandanwg

Llandanwg, Harlech LL46 2SD (approx. 15 miles away)

This sandy beach is close to the Afon Dwyryd estuary and accessed by a path through the dunes that leads from the car park, or by following the trail from Cardigan Bay. The beach offers beautiful views of the Rhinog mountains and at low tide reveals a causeway to Mochras (Shell Island). It is less windy than other beaches so good for bathing, though there is no lifeguard.  Part of the beach allows dogs all year round. It is good for kayaking/canoeing, sailing and surfing/windsurfing and popular with fishermen.

Traeth West End (Traeth y Môr)

Criccieth LL52 0HL (approx. 16 miles away)

Mae dau draeth bob ochr i Gastell Criccieth; dyma'r Ochr Orllewinol. Mae'r graean yn bennaf ond mae'n boblogaidd gyda batwyr oherwydd bod nant y gagendor yn pasio gerllaw sy'n rhoi hinsawdd fwynach na thraethau eraill yng Ngogledd Cymru. Mae hefyd yn cynnig golygfeydd hyfryd o Fae Tremadog a pharc cenedlaethol Eryri. Weithiau gellir gweld morloi, llamhidyddion a dolffiniaid. Ar gyfer cerddwyr mae llwybr troed y tu ôl i'r traeth sy'n mynd o amgylch y bae i Pwllheli. Mae Criccieth yn cynnal ystafelloedd te, bwytai, siopau hynod, promenâd a pharcio ceir (yn ogystal ag adfeilion castell o'r 13fed ganrif).

Mae yna draethau eraill yn y rhanbarth sy'n werth ymweld â nhw ond sydd angen mwy o yrru i gyrraedd yno! Ymhlith y rhain mae: traethau Barmouth a Fairbourne (26 milltir i ffwrdd); Whistling Sands, Pwllheli (39 milltir i ffwrdd); Aberdaron (39 milltir i ffwrdd). Mae Whistling Sands yn draeth eithriadol o bert ar Benrhyn Llyen, a enwir ar ôl y sŵn a wneir wrth gerdded ar y grawn tywod siâp anarferol. Mae Barmouth yn cynnig trên tir, arcêd ddifyrrwch, teithiau cychod a llawer o siopau a thafarndai i gerdded yn hawdd ar y traeth i lawer o deuluoedd. Mae gan Fairbourne olion rhai amddiffynfeydd yr Ail Ryfel Byd ac mae'n boblogaidd gyda syrffwyr ar yr ochr sy'n wynebu'r Gorllewin. Mae Aberdaron o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ar Arfordir Treftadaeth Llyn ac mae'n cynnwys milltir o dywod pristine. Mae'n cynnal regata hwylio bob blwyddyn ac mae yna lawer o opsiynau parcio, siopau a chaffis ger y prif bentref.

Cymraeg